Page 14 - Čaroslov č.2
P. 14

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
      OKIENKO

      časopis žiakov

     ZŠ Mladých pokolení                 predbehol Janko Svetlík (II-2). Prvé miesto medzi
       v Kovačici                   tretiakmi si vyutekal Ján Poliak (III-2) a taktiež aj
                               Tatijana Kráľovská (III-1). Najrýchlejší štvrták je Filip
                               Straka (IV-1) a najrýchlejšia štvrtáčka Alex andra Hrieš

                               iková (IV-2). Piatačka Elena Babková (V-3) a piatak
                               Viktor Urban (V-1) predbehli všetkých piatakov a do

                               cieľa prišli prví. Zuzana Sucháneková (VI-2) spolu s
                               Patrikom Čížikom (VI-2) prišli prví do cieľa. Medzi

                               siedmakmi prvý bol Pavel Jonáš (VII-1) a najrýchlejšia

                               siedmačka bola Dajana Harmády (VII-2). Z ôsmačiek bola
                               najšikovnejšia Andrea Jonášová (VIII-2) a ôsmak Pavel

                               Palasov (VIII-4) bol najrýchlejší medzi tohtoročnými
                               ôsmakmi.

                                V piatok 7. októbra v rámci Detského týždňa bolo až

                               niekoľko podujatí:
                               Zámena úloh: žiak – učiteľ
                               Výstava ručných a výtvarných prác detí s osobitnými
                               potrebami.
                               V  dome  kultúry  kultúrno-umelecký  program

                               usporiadaný pri príležitosti prijatia prvákov do Detského
                               zväzu.

                               Klenoty
                               V ten istý deň, vo večerných hodinách sme mohli v dome
                               kultúry v Kovačici sledovať aj detský festival slovenských
                               ľudových piesní Rozspievané klenoty. Na tomto festivale
                               súťažilo 20 spevákov od 10 do15 rok ov a to s dvoma
                               ľudovými pesničkami. Víťazka prvej časti festivalu bola
     Naše Okienko zožalo ďalší úspech.          Andrea Petráková,  žiačka ôsmeho ročníka. Zvíťazila s
                               pesničkami Nebola som veselá a Zasiala som bôbovníka.
     Na tohtoročnej celoslovenskej súťaži triednych a Druhé miesto si vyspievala Dušana Babincová, žiačk a
     školských časopisov PRO SLAVIS 2011 v Žiline, ktorej sa piateho ročníka s pesničkami Von oblôčkom pozerala a
     zúčastnil i materské, základné, stredné a š peciálne školy Za našima humny. Andrea a Dušana súťažili na
     zo Slovenska, ako i školy v zahraničí s výučbou jazyka finálovom večierku Rozspievaných klenotov, ktorý bol
     slovenského, náš škol ský časopis OKIENKO získal 3. 23. októbra v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici .
     miesto.
                               V druhej finálovej časti festivalu Rozspievané klenoty,
           DETSKÝ TÝŽDEŇ
                               súťažili speváci z jednotlivých slovenských osád z celej
     Motto: Deti sú rôzne, no predsa každé dieťa je osobnosť. Vojvodiny. Dušana Babincová z Kovačice a Zlatko
     Rozdiely nie sú trestné. V rozdieloch je naša podobnosť.  Klinovsk ý zo Selenče si vyspieval i 3. cenu a Sára
     Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme mali týždeň bez Valentíková z Pivnice 2. cenu. Jej bola udelená i Cena za
     previerok a odpovedaní, s mnohými podujatiami pre deti najautentickejší kroj a Maja Miloševićova z Jánošíka sa
     pod názvom Detský týždeň. Detský týždeň sa začal v stala víťazkou festivalu. Andrea Petráková si svojim
     pondelok 3. októbra sadením stromu generácie v spevom získ ala obecenstvo a bola jej udelená Cena
     školskom dvore.                   obecenstva. Všetko bolo super a my si myslíme, že na
     Kros                        tomto 19. detskom festivale slovenských ľudových piesní
     Detský týždeň pokračoval v utorok 4. októbra a to XXI v podaní žiakov pod názvom Rozspievané klenoty
     pouličným behom pod názvom Spomienkový beh Dr. Kovačica zožala pekný úspech. Ús pech mali naše
     Janka Bulíka: ulicami Maršala Tita, Masárykovou, Žarka speváčky a obecenstvo pekný pôžitok.
     Zreňanina a Janka Bulíka. Utekalo sa na 100 až 800
     metrov.                       9. októbra na kovačickom trhu prebiehal tradičný Detský
                               jarmok. Bolo to zároveň posledné a pre mnohých i
     Medzi prvákmi najrýchlejší bol Gabriel Bartoš (I-2) a
                               najobľúbenejšie podujatie Detského týždňa.
     najrýchlejšia Stefany Čerňošová (I-2). Z druháčok prvá
     bol a Ivanka Marková (II-2) a všetkých druhákov                   Hana Čížiková
                              - 13 -
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19