SLOVENSKÉ PERLIČKY / Đačko pero
Školský časopis ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku
Vychádza raz do roka – obyčajne v máji na Deň školy. Každý žiak dostane časopis zdarma. Literárne práce po slovensky sú na stranách Slovenské perličky.

Mladost maj 2006

MLADOSŤ

Časopis žiakov ZŠ maršala Tita v Padine

Časopis žiakov Základnej školy maršala Tita v Padine Mladosť vychádza dvakrát ročne, k Vianociam a ku Dňu školy. Je to vlastne prezentácia padinskej školy, sú tu informácie, aktuality o škole, rubrika Naše talenty, v ktorej sa píše o úspechoch žiakov, ale aj učiteľov. Najčítanejšie rubriky sú Naša tvorba a Kútik pre najmladších.Väčšiu časť v časopise žiaci samostatne urobia. Vedúci učitelia sú učiteľka slovenčiny prof. Jaroslava Staňová a učiteľ informatiky prof. Mirko Bilek. 

Ziacke perlicky KYSAC PERLICKY

ŽIACKE PERLIČKY / ĐAČKI BISERI

Časopis žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči

 Kysáčske Žiacke perličky/Đački biseri je dvojjazyčný školský časopis, ktorý začal vychádzať v školskom roku 2002/2003. Prvé číslo mala na starosti prof. Anna Škrbićová a potom prof. Anna Legíňová. O technickú úpravu časopisu sa staral prof. Ján Ďurovka. Žiaci vyšších a nižších ročníkov aktívne účinkovali v príprave a v realizácii časopisu. V časopise sa často menili rubriky: Listáreň, Možno budúci umelci, Zanimljivosti, Iz života slavnih (po srbsky), Najpopulárnejší žiak, Želali ste si…, Krížovka, Hádanky, Horoskop, Pyramída, Nádejní skladatelia, Otázky pre madam X, Minulosť, Miss a Mister… Úhrne vyšlo jedenásť čísel Žiackych perličiek.

Nasa skola

NAŠA ŠKOLA

Časopis žiakov ZŠ 15. októbra v Pivnici

Prvé číslo školského časopisu vyšlo 15. novembra 1969 pod názvom Naše starosti. Redakciu časopisu tvorili žiaci a tlačila ho výtvarná odbočka školy. Uverejňované sú hlavne literárne a výtvarné práce žiakov, ale aj rubriky Program kina, Komixy, Žartíky. Časopis vychádzal niekoľko rokov.
V školskom roku 2005/2006, presnejšie v decembri, začína znovu vychádzať, ale pod novým názvom Naša škola. Časopis je dvojjazyčný. V ňom sú zastúpené literárne a výtvarné práce žiakov, ale má aj svoje stále rubriky: Zaujímavá strana sveta, Naše talenty, Predstavujeme sa, Eko kútik, Jazykové okienko, Aj to sme my…
Redakciu časopisu tvoria učitelia: Vierka Papová, Vesna Kámaňová, Karolína Gašparovská, Verica Tanackovićová a Aleksandar Pavić, ako i žiačky Marína Imreková, Tabita Vágalová a Jovana Žabaljac. Technickú úpravu má na starosti učiteľ informatiky Patrik Malina.
Časopis vychádza štyrikrátročne v náklade 350 výtlačkov a financuje sa prostriedkami obce Báčska Palanka.

sedmokrasky maj 2006

SEDMOKRÁSKY

Časopis žiakov ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch

Časopis Sedmokrásky vychádza nepretržite devätnásť rokov. Pôvodne mal meno Naše noviny. Keďže vychádzal raz ročne – v máji, keď vôkol našej školy kvitnú sedmokrásky, redakcia mu zmenila meno. Časopis posledne vychádza štyrikrát do roka /september-október, december-január, marec-apríl, máj-jún/. Časopis má pravidelné rubriky – Krátke rubriky, Ekologický kútik, Zo žiackych zošitov, Zo života školy/ ale i niektoré nové – Umelecké fotografie, Art, Naše talenty.
Redaktorka je prof. slovenčiny Anna Huďanová a grafickú úpravu má na starosti prof. výtvarnej kultúry Miško Bolf.
Redakciu tvoria žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka a vždy ich je sedem.
Prácami prispievajú žiaci vyšších a nižších ročníkov a učitelia.

OZVENY/ODJECI 

Časopis žiakov ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne

Časopis žiakov Základnej školy Jana Amosa Komenského v Kulpíne Ozveny/Одјеци je dvojjazyčný časopis, ktorý vychádza od roku 1998. Prvoradým cieľom bolo poskytnúť žiakom priestor na prezentáciu vlastnej literárnej tvorby a poinformovať ich o udalostiach na škole.
O časopis sa stará novinársky krúžok, v ktorom sú zapojení žiaci vyšších ročníkov a pomáhajú im aj učitelia. Žiaci sami navrhujú témy, technicky upravujú časopis a tlačia. Prácami prispievajú aj žiaci nižších ročníkov. Každý školský rok sa uverejnia najmenej 4 čísla a náklad je podľa potreby. V Ozvenách nie sú pravidelné rubriky.

Haluzka 4

HALÚZKA

Časopis žiakov ZŠ Jána Kollára v Selenči

Časopis žiakov Základnej školy Jána Kollára v Selenči – Halúzka. Prvé číslo Halúzky vyšlo v roku 1970. Na jeho vzniku sa podieľali odborné učiteľky slovenčiny Viera Strehárska a Ružena Šimoniová, kým technickú úpravu mal na starosti učiteľ Karol Burčiar. Halúzka vtedy vychádzala iba príležitostne. Roku 1997, k 100.výročiu narodenia spisovateľa Jána Čajaka ml. vyšla Halúzka v novom rúchu a odvtedy vychádza pravidelne ako mesačník. Redakčnú radu tvoria žiaci vyšších ročníkov a pomocnou rukou sú im profesorky slovenčiny, srbčiny a výtvarnej kultúry, kým technickú úpravu má na starosti profesor informatiky.

Halúzka je celý rad rokov nositeľkou mnohých uznaní na celoštátnych súťažiach školských časopisov
v Žiline.

OKIENKO 8 Kovacica

OKIENKO

Časopis ZŠ Mladých pokolení v Kovačici   

Okienko – časopis ZŠ Mladých pokolení v Kovačici má dlhú tradíciu. Prvé číslo vyšlo roku 1965, keď hlavným a zodpovedným redaktorom bol učiteľ slovenčiny Ján Cicka (neskôr novinár Hlasu ľudu). Od roku 1971 túto úlohu na seba preberajú učiteľky slovenčiny Katarína Stanová a Anna Bobošová. V tých rokoch časopis vychádza periodicky, tlačený je ručne na tzv. školskom „cyklografe“, obsahovo sa neveľmi líši od podobných školských časopisov, kde sa vo väčšine prípadov uverejňujú iba aktuality zo školy a žiacka tvorba. Táto kovačická publikácia však vyniká bohatými, nevšednými ilustráciami, ktoré priprával vtedajší žiak školy, dnes už svetoznámy akademický maliar Martin Kizúr.
Po takmer dvadsaťročnej prestávke pri príležitosti osláv dvojstého výročia založenia Kovačice – ZŠ Mladých pokolení vďaka štedrým sponzorom obnovuje školský časopis Okienko. V dobe počítačov a nových technických vymožeností, ako v úvodníku podotkol vtedajší riaditeľ školy Pavel Jonáš, vydávanie tohto časopisu by nemalo predstavovať žiadny problém. Žiaľ ďalšie číslo neuzrelo svetlo sveta.
Koncom 2008 roku sa na kovačickej základnej škole vytvorili prajné podmienky na ďalšie obnovenie školského časopisu. Prvé číslo staro-nového Okienka vyšlo pred Vianocami. Jeho prvoradým cieľom bolo poskytnúť žiakom priestor na sebarealizáciu a prezentáciu vlastnej literárnej a výtvarnej tvorby a poinformovať ich o udalostiach na škole. Pravda, nechýbala ani zábavná zložka. Ako pozitívum tohto časopisu, čím sa v značnej miere líši od podobných školských časopisov na slovenských školách vo Vojvodine je, že sú všetky príspevky, vrátane výkresov, kresieb, komiksov… a to od prvej po poslednú stranu originálne – autorské – žiacke. V takom duchu sme pokračovali aj v ďalších číslach, ktoré vychádzajú príležitostne (Vianoce, Veľká noc, koniec školského roka). Treba pripomenúť aj to, že je naše Okienko dvojjazyčný časopis.
Dnes už možno hovoriť aj o pravidelných rubrikách.
Napríklad: Slovo má…(rozhovory, portréty..), Čo, kde, kedy, ako bolo Okienko ti prezradí (aktuálne informácie zo školy), Opýtali sme sa vás (ankety), Literárna tvorba – naše talenty (próza, poézia), Učíme sa cudzí jazyk (anglický, nemecký, taliansky, rómsky…), Z nášho archívu (staré fotografie a príspevky z dejín školy), Aby sme nezabudli (naša tradícia – slovenská ľudová kultúra – zvyky, obyčaje), Zo škatule dôvery (Rovesnícky tím pod dozorom školskej psychologičky odpovedá na žiacke listy), Rehotinky (žiacke perličky, vtipy a pod.), Foto galéria (fotografie). Na druhej strane Okienka uverejňujeme žiacke výkresy nižších ročníkov, na predposlednej žiacke výkresy vyšších ročníkov a na poslednej komiks.
Vydanie obnoveného Okienka koncom 2008. roku malo nadmieru pozitívnu odozvu. Veľký počet žiakov sa hneď s nadšením zapojilo do práce okolo neho. Naša snaha sa teda oplatila, a preto deti aj dnes po troch rokoch s veľkou radosťou robia rozhovory, ankety, píšu krátke správy, informácie, vlastnú prózu a poéziu, fotografujú, kreslia…..
Týmto spôsobom, si okrem iného cibria, zachovávajú a pestujú svoju materinskú reč, čo je jeden zo základných cieľov existencie tohto časopisu.

okienkonov2011 petrovec

OKIENKO

Časopis žiakov a učiteľov ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Do pomerne bohatých dejín detských časopisov vo Vojvodine možno zaradiť aj školský časopis Okienko. Tento časopis Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci vychováva, poúča, rozvíja tvorivosť žiakov (slohovú a výtvarnú) a u žiakov pestuje lásku k materinskému jazyku.
Školský časopis Okienko, časopis žiakov a učiteľov na petrovskej základnej škole vychádza už dvadsaťsedem rokov. Presnejšie prvé číslo Okienka vyšlo v roku 1985 a odvtedy sa v ňom udiali mnohé zmeny. Prvé čísla boli robené pomocou blany a cyklostilu, potom na osobitnom rozmnožovacom stroji. Neskoršie sa prešlo na oxeroxovanie a dnes sa Okienko robí na počítači.
Na začiatku časopis Okienko bol literárny, žiacky, školský časopis. Jeho zakladateľom a organizátorom bol literárny krúžok. Od roku 2000 o Okienko sa stará novozaložený novinársky krúžok. Členovia tochto krúžku aktívne sami učinkujú vo vydávaní, tlačení a v predaji časopisu. Krúžok vedie redakčná rada, ktorá sa snaží dať Okienku novú náplň a nové rubriky.
Každý školský rok novinársky krúžok uverejní štyri čísla. Doteraz vyšlo 93 čísel, posledné čísla sú farebné a keďže novinársky krúžok zápasí s finančnými problémami, náklad je podľa potreby. O výzor časopisu sa starajú žiaci – výtvarníci a najmä žiaci milovníci počítačov, ktorí sa snažia v každom čísle uviesť nejakú novinku.
Na krúžku sa najprv určí téma, rozdelia sa úlohy a potom sa zbiera materiál. Taktiež sa nadväzuje spolupráca so žiakmi z nižších ročníkov a s jednotlivými krúžkami, ako sú literárny, dejepisný, srbský, anglický, zemepisný, výtvarnícky, taktiež informatický krúžok a s pedagogicko-psychologickou službou.
V každom čísle na svojich stranách Okienko prináša ustálené rubriky: Úvodník, Z našej minulosti, Zo žiackych písaniek, Z pera prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov…, Čo ma bolí, čo ma páli, Učitelia a žiaci cez kľúčovú dierku, Obrázkové noviny, Z pera bývalých okienkarov, Hudba,Šport, …V nich sú príspevky nielen slohové, ale aj výtvarné čím sa podnecuje aktivita žiakov a vplýva na ich štylistické a estetické cítenie.
Už niekoľko rokov Okienko sa úspešne zúčastňuje na celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov «Pro slavis» v Žiline. A tak Okienko už získalo 1., 2., 3. cenu a niekoľkokrát čestné uznanie.
Dvadsaťsedem rokov a 93 čísel Okienka ponechávajú za sebou množstvo písaného slova, ilustrácií, ponechávajú stopy o tvorivosti, húževnatosti, obetavosti mnohých generácií.

oaza

OÁZA

Školský časopis ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Dlho sme čakali, kedy sa nám konečne pokrčí medzi prstami, kedy pocítime vôňu čerstvej tlače, keď ju zoberieme do rúk a vhĺbime sa do čítania. Konečne, po dlhých prípravách a vážnej práci dostali sme sa k tomuto cieľu.
S ideou o obnovenie Oázy, školského časopisu Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, prišli žiaci po návrate zo žiackeho semináru Komparáciou k lepšiemu úspechu v Petrovci. Tam sme si prvýkrát vyskúšali novinársku prácu. Žurnalistika nás veľmi zaujala a preto sme sa rozhodli, že by sme to mohli robiť aj u nás v škole. Profesorky a riaditeľ sa nadchli našimi nápadmi, a preto sme sa pustili do práce.
Žiaci nám odovzdaváli svoje práce, ktoré by sa mohli stať obsahom časopisu. Redakcia v zložení: Andrea Potranová, Iva Mojovićová, Daniela Čániová, Dária Poliovková, Nina Baková, Viktor Zdychan, Ivan Kožík, Martina Tótová, Klára Horvatová, Silvia Hricová, Kristína Hricová, Nina Kováčová vyhodnotili práce a vybrali najvhodnejšie a najzaujímavejšie.
Po zozbieraní dostatočného materiálu, ktorý lektorovali naše profesorky: Lýdia Gedeľovská, Katarína Topoľská, Anna Šilerová a Jarmilka Dolinajová, pustili sme sa do technickej úpravy. Technickú úpravu mali na starosti: Marko Podlavický, Kristián Čmelík, Ivan Agarský a riaditeľ Janko Havran, ktorý je zároveň šéfredaktor. Svoj voľný čas sme každodenne trávili v priestoroch informatického kabinetu, kde sme urobili grafickú a technickú úpravu. Naučili sme sa pracovať v novom programe QuarkXPres.
Dúfame, že si každý z Vás nájde v nej niečo zaujímavé pre seba.

 Iva Mojovićová a Andrea Potranová, 6.2

Titulna-Sladkovic

SLÁDKOVIČ

Časopis žiakov a profesorov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci

Časopis Sládkovič pôsobí a vychádza v rámci literárneho krúžku Sládkovič na škole. Tento krúžok už vychoval až netradične veľké množstvo dnešných vážených spisovateľov, z ktorých spomenieme len tých najznámejších: Paľo Sabo-Bohuš, Juraj Mučaji, Andrej Ferko, Tibor König, Juraj Spevák, Juraj Tušiak, Miroslav Krivák, Pavel Grňa, Ján Labáth, Michal Babinka, Pavel Mučaji, Viera Benková-Popitová, Tomáš Čelovský, Zoroslav Spevák-Jesenský, naša známa jazykovedkyňa Mária Myjavcová a mnohí ďalší. Všetci títo svoje prvé diela s trémou a trasúcim sa hlasom, ale zároveň s večnou láskou a netrpezlivosťou čítali práve na jednom zo zasadnutí Sládkoviča, ktorý im potom ukázal ďalšiu cestu spisovateľskými trasami.
Časopis Sládkovič sa začal vydávať roku 1975, v ktorom mohli všetci žiaci rovnoprávne uverejňovať svoje literárne práce, oboznámenia o dianiach na škole, články z rozličných oblastí, rozhovory s profesormi, zaujímavosti zo života žiackeho domova… Začiatky časopisu neboli ľahké, veď ani technológia vtedy predsa ešte nebola natoľko vyvinutá, no kde je vôľa, tam úspech nevystane. Každoročne sa teda vydávali, a aj dodnes sa vydávajú v priemere dve-tri čísla časopisu počas školského roka, ktoré slúžia ako úspešní predstavitelia samého gymnázia, no tiež aj ako trvalá spomienka na práce mnohých, na ktorých by sa možno časom zabudlo. Aj keď sa v deväťdesiatych rokoch z finančných dôvodov časopis vydával zriedkavejšie, predsa sa roku 1997 našiel medzi prvými výhercami celoslovenskej súťaže Štúrovo pero v kategórii zahraničných účastníkov.

 Redakciu časopisu tvoria asi tridsiati žiaci všetkých štyroch ročníkov a zodpovední profesori Marta Pavčková, Jana Lačoková, Želislav Marušník, Branislava Janković , Helena Despić a Annamária Boldocká – Grbić. Každý rok si žiaci volia šéfredaktora, posledné dva roky to bola Alexandra Balážová zo Starej Pazovy. Redakcia sa stretá niekoľkokrát ročne a funguje hlavne elektronicky – hotové texty a fotky žiaci posielajú na e-mail časopisu : gjksladkovic2@yahoo.com. Vylektorované texty sa zasielajú žiačkam sestrám Mirjam a Tabite Elijašovým, ktoré toho času, už dva roky, vykonávali celkovú úpravu časopisu a prípravu pre tlač.

internatorium-web

INTERNATÓRIUM

Časopis žiakov a profesorov žiackeho domova – Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci

V roku 2012v žiackom domove za podpory vedenia internátu a na iniciatívu samotných chovancov internátu bol založený aj časopis Internatórium. Redakciu s malými zmenami tvoria žiaci Benjamín Kunčák, Vladimír Vaňa Valent, Vladimír Žiak a iní. Z vychovávateľov žiakom pomáhajú Jana Lačoková, Anna Pavlová Banović a Anna Lekárová. Ide o malý náklad a malý počet strán, ale časopis vychádza ako mesačník alebo dvojčíslo, podnecuje literárnu a technickú tvorivosť žiakov, každý mesiac jeho náplň čo do kvantity, čo do kvality stúpa.

Marta Pavčoková

school-days

SCHOOL DAYS

Časopis žiakov a učiteľov ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Potreba založiť si časopis v anglickom jazyku žiakov i učiteľov na našej základnej škole vznikla spontánne. V období prekonávania bariér a hraníc, tak štátnych ako i kultúrnych a samym tým i jazykových, v období plného rozmachu informatiky a informačných technológií, permanentného učenia, v období komunikatívneho prístupu vo vyučovaní cudzích jazykov a prízvukovania dôležitosti motivácie a uvádzania inovácií v edukačnom procese, idea o vydávaní nášho školského časopisu v anglickom jazyku School Days doposiaľ jedinečného žiackeho magazínu tohto druhu na našich priestoroch, bol iba logický krok dopredu v procese vzdelávania a výchovy na petrovskej škole.
►Prvé kroky…
Časopis School Days bol založený v školskom roku 2008/2009 ako experimentálne číslo No.0 na iniciatívu žiakov 6.c triedy (návrh žiaka Branislava Benku) a ich učiteľky anglického jazyka,Viery Kaňovej. V procese tvorby tejto našej prvotiny jednotlivé príspevky boli vystavované na nástennej tabuli nazvanej Bulletin Board v školskej chodbe vyvolajúc záujem žiakov i učiteľov, ktorí sa čoraz vo väčšom počte hlásili k spolupráci. Nadviazali sme tiež spoluprácu s pedagogicko-psychologickou službou na sledovanie náplne časopisu a konzultovanie sa keď ide o našu prácu. Časopis bol z nedostatku finančných prostriedkov vytlačený v čiernobielej technike (tlačiarňou a fotokopirovacím prístrojom). Skromná technická vybavenosť nám neprekážala pracovať vysoko motivovane a vzletne, založili sme si novinársky krúžok, ktorý pravidelne pracuje majúc k dispozíci učebnu informatiky a prístup k internetu.
►Naše ciele:
☺zaznamenať po anglicky školské diania,významné udalosti z bezprostredného okolia,ale i sledovanie celosvetových problemov viazaných na oblasť,ktorá je spätá s vyučovacou látkou a ktorá žiaka zaujíma ako aktuálny problém
☺zvýšiť motiváciu a kladný vzťah voči ovládaniu anglickým jazykom,najmä keď ide o komunikačnú schopnosť a písomne vyjadrovanie
☺obohatiť si vokabulár,frázy a gramatické štruktúry a vedieť ich aplikovať v konkrétnom príspevku
☺vyjadriť svoj názor v súvislosti s témou príspevku,poznať nadhľad,jadrnosť a vplyv písaného slova a fotografie na čitateľa
☺zvýšiť sebavedomosť, keď ide o vlastné schopnosti vypozorovať a po anglicky zaznamenať diania a témy, ktoré žiaka zaujímajú
☺zvýšiť povedomie o význame našej školy, jej účasti a pôsobenia v rôznych oblastiach prostredniíctvom žiakov a pracovníkov školy.
☺naučiť sa a zdokonaliť si pri práci s počítačom informačno-komunikačné technológie,vedieť použiť internet a aplikovať získané informácie kreatívnym spôsobom, tiež naučiť sa a zdokonaliť sa v ovládaní technikou fotografovania a v uplatnení fotografie v príspevku,ovládať schopnosťou tlačenia a fotokopírovania, tiež schopnosťou promócie a distribúcie časopisu
☺afirmovať žiacke ilustrácie a iné kreatívne práce žiakov
☺afirmovať prekladateľskú činnosť,schopnosť podať v cudzom jazyku myšlienky,poéziu,prózu,piesne našej(slovenskej i srbskej) kultúry zachovávajúc pritom jej charakteristiky a špecifiká –zvukovú čast,humoristický podtext a pod.a pritom vedieť to transponovať tak v cudzom jazyku,aby sa zohľadnili špecifiká tohto jazyka.Týmto spôsobom obohatiť si poznatky o iných kultúrach a tradíciach a vice versa
☺uvádzaním prekladov spoznať a obohatiť si poznatky z oblasti nielen literatúry(slovenskej, srbskej,anglickej a inej) ale i hudby,umožniť a využiť koreláciu s hudobnou kulturou ale I inými predmetmi
☺afirmovať komponovanie novej slovenskej /srbskej/anglickej a pod. hudby,pesničiek,ktoré by mohli byť použité na doplnenie školského programu na hodinách, čím sa uskutočňuje korelácia s inými predmetmi
☺vyvinúť metódu spolupráce a tímovosti ako u žiakov tak i u učiteľov
►Vyvíjame sa
Náš časopis School Days doposiaľ uzrel svetlo dňa v podobe 28 čísel (29 ak započítame experimentálne číslo No.0).Pozoruhodným faktom kedˇ ide o členstvo žiakov našej redakcie je že bývalo čoraz “mladšie” uvádzaním anglického jazyka ,kým z radov učitelov stálymi členmi zostali: prof. anglického jazyka, Viera Kaňová, prof. anglického jazyka Daniela Lešťanová, prof.informatiky Mária Milenkovićová,tiež prispievali a spolupracovali učitelia: prof. biológie Andrej Medveď, prof. dejepisu Mária Jovankovičová(v súčasnosti na dôchodku), prof. hudobnej kultúry Mariena Stankovićová-Kriváková, prof. náboženstva Jasminka Kotasová, prof. výtvarnej kultúry Daniela Triašková, externá spolupracovníčka, klaviristka a prof.hudobnej kultúry Marína Kaňová, prof.výtvarnej kultúry (v súčasnosti na dôchodku) Ivan Križan, prof. triednej výučby Miloš Krstovsky.